Tìm hi?u các s?n ph?m c?a chúng tôi

Machine Learning

Cung c?p Gi?i pháp sáng t?o cho khách hàng

 • Logo_FICO

  FICO s? d?ng AWS ?? ??i m?i nhanh chóng h?n, gi?m chi phí và m? r?ng ph?m vi ti?p c?n toàn c?u

  Tìm hi?u thêm 
  Powering-Innovation-FICO_Step1

  ??t c??c l?n vào công ngh? ?ám mây

  Trong su?t nhi?u n?m, FICO thi?u h?t y?u t? linh ho?t ?? có th? phát tri?n và tri?n khai các gi?i pháp c?a hãng ra th? tr??ng m?t cách nhanh chóng. ?ôi khi, công ty m?t ??n m?y n?m m?i t?o và phân ph?i ???c s?n ph?m m?i. FICO tìm ??n AWS v?i mong mu?n t?p trung vào vi?c tri?n khai ph?n m?m cho hi?u qu? h?n.

  Powering-Innovation-FICO_Step2

  ??t phá k? l?c v? tài chính

  FICO l?a ch?n AWS làm nhà cung c?p d?ch v? ?ám mây m?t ph?n là vì m?c ?? b?o m?t có s?n c?a công ty. AWS còn có nh?ng kinh nghi?m c?n thi?t ?? giúp FICO ?i?u ch?nh h?p lý nh?ng yêu c?u ngày m?t ph?c t?p v? s? tuân th? và s? ki?m soát.

  Powering-Innovation-FICO_Step3

  ??u t? cho s? ??i m?i

  Khi h?p tác v?i AWS, FICO có th? cung c?p gi?i pháp sau vài gi? thay vì là vài tu?n. ??i ng? nhà phát tri?n c?a FICO gi? ?ây l?i có thêm th?i gian ?? phát tri?n và nâng cao s?n ph?m khi không ph?i cung c?p và qu?n lý máy ch? n?a.

 • Peloton_Logo

  Peloton trao quy?n cho c?ng ??ng luy?n t?p th? d?c t?i nhà ???c k?t n?i b?ng AWS

  Tìm hi?u thêm 
  Peloton-Mobile_Step_01

  Bi?n ??i ho?t ??ng th? d?c t?i nhà

  Peloton ???c thành l?p vào n?m 2012 b?i m?t nhóm g?m n?m ng??i, và ra m?t trên Kickstarter vào n?m 2013. Công ty ???c thành l?p trên AWS và ?ã giao chi?c xe ??p ??u tiên vào n?m 2014. Trong b?y n?m, Peloton ?ã t?ng lên ??n h?n 1,4 tri?u h?i viên có chung hàng tr?m tri?u d?m lái xe ?o.

  Peloton-Mobile_Step_02

  Trao quy?n cho c?ng ??ng ? quy mô l?n

  Peloton s? d?ng AWS ?? trao quy?n cho nhóm lãnh ??o trong các l?p th? d?c tr?c ti?p và theo yêu c?u c?a mình và ?i?u ?ó yêu c?u tính linh ho?t cao, ?? tr? th?p và x? lý th?i gian th?c ?? cung c?p d? li?u ng??i ?i xe có th? tùy ch?nh cho c?ng ??ng g?m h?n 1,4 tri?u h?i viên ?i xe cùng nhau t? nhà c?a h?.

  Peloton-Mobile_Step_03

  Ra m?t các tính n?ng m?i ?? ph?c v? h?i viên t?t h?n

  S? d?ng AWS, Peloton có th? nhanh chóng th? nghi?m và kh?i ch?y các tính n?ng m?i ?? c?i thi?n tr?i nghi?m ??c ?áo v? th? d?c c?ng ??ng t?i nhà.

 • Zillow_Logo final

  Zillow ??i m?i ngành b?t ??ng s?n nh? AWS

  Tìm hi?u thêm 
  Zillow_PoweringInnovation_Step_01

  Nhu c?u ngày càng cao v? t?c ?? và quy mô

  Cách ?ây g?n 15 n?m, khi Zillow t?o ra công c? ??nh giá nhà ??t c?a riêng h? là Zestimate, công ty này ph?i t? phát tri?n framework máy h?c t?i ch? ?? x? lý m?ng d? li?u. Tuy nhiên, khi công c? này ngày m?t ph? bi?n và ph?c t?p, Zillow c?n m?t ph??ng án t?t h?n ?? cung c?p Zestimates cho g?n 100 tri?u c?n nhà trên kh?p c? n??c.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_02

  ??nh giá nhà ??t nhanh chóng, linh ho?t h?n

  Zillow ?ã chuy?n framework Zestimate sang AWS, nh? ?ó c?i thi?n t?c ?? và quy mô ?? cung c?p thông tin ??nh giá nhà ??t g?n sát th?i gian th?c. Nh? vi?c ??nh giá linh ho?t, công c? này ph?n ánh chính xác h?n ??c tính c?a t?ng c?n nhà c?ng nh? di?n bi?n trên th? tr??ng nhà ??t ??a ph??ng. Nh? ?ó, khách hàng có th? n?m ???c d? li?u m?i nh?t trong quá trình mua bán.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_03

  B?t k?p t?c ?? th? tr??ng ?? ti?p c?n khách hàng

  Trong b?i c?nh th? tr??ng nhà ??t nóng h?i, các c?n nhà trên bài niêm y?t có th? tr? thành h?p ??ng mua bán ch? trong vài ngày. Zillow ?ã tích h?p các công ngh? AWS vào c? s? h? t?ng c?a h? ?? có th? g?i hàng tr?m tri?u email m?i tháng m?t cách nhanh chóng và ?n ??nh, giúp khách hàng luôn n?m ???c thông tin v? các bài niêm y?t m?i nh?t, tr?ng thái nhà, v.v.

 • GE-Logo

  GE Healthcare giúp phát hi?n tình tr?ng nguy k?ch nhanh h?n nh? Machine Learning trên AWS

  Tìm hi?u thêm 
  GE_PoweringInnovation_Step_01

  S? m?nh c?i thi?n cu?c s?ng

  *510(k) ?ang ch? x? lý t?i FDA (C?c qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m) Hoa K?. Ch?a ???c bán t?i Hoa K?.

  GE_PoweringInnovation_Step_02

  Ch?m sóc t?t h?n nh? Machine Learning

  GE Healthcare s? d?ng AWS và Amazon SageMaker ?? thu n?p d? li?u, l?u tr? d? li?u theo cách phù h?p, ?i?u ph?i công vi?c thu th?p d? li?u gi?a các nhóm và xây d?ng các thu?t toán machine-learning.

  GE_PoweringInnovation_Step_03

  Mô hình nhanh h?n, hi?u qu? h?n

  GE Healthcare ?ã gi?m th?i gian ?ào t?o các mô hình machine-learning t? vài ngày xu?ng vài gi?, cho phép tri?n khai các mô hình nhanh h?n và liên t?c c?i thi?n d?ch v? ch?m sóc b?nh nhân.

 • PI-Epic_Logo_Final
  Epic Games s? d?ng AWS ?? gia t?ng s?c m?nh cho trò ch?i Fortnite trên toàn th? gi?i
  Tìm hi?u Epic Games s? d?ng AWS ?? phân ph?i trò ch?i Fortnite ??n h?n 200 tri?u ng??i ch?i trên toàn th? gi?i nh? th? nào.
  Tìm hi?u thêm 
  PI-Epic-Mobile_Step-1

  Xây d?ng m?t n?n t?ng trên ?ám mây

  Epic Games ?ã s? d?ng AWS t? n?m 2012 và hi?n s? d?ng t?t c? d?ch v? trên ?ám mây AWS, v?n hành nhóm máy ch? trò ch?i trên toàn th? gi?i, h? th?ng n?n t?ng ph? tr?, c? s? d? li?u, các trang web, quy trình phân tích và h? th?ng x? lý trên AWS.

  PI-Epic-Mobile_Step-2

  Cú ??t phá v? thành công

  N?m 2017, Epic Games ?ã cho ra m?t Fortnite, m?t trò ch?i ?a n?n t?ng, ?a ng??i ch?i ?ã tr? thành cú ??t phá v? thành công. Trong n?m ??u tiên, s? l??ng ng??i dùng c?a Fortnite t?ng h?n 100 l?n lên ??n 200 tri?u ng??i ch?i trên toàn th? gi?i.

  PI-Epic-Mobile_Step-3

  Ti?n g?n ??n các gi?i h?n v? quy mô

  AWS là ?i?u không th? thi?u cho s? thành công c?a Fortnite. B?ng vi?c s? d?ng AWS, Epic Games t? ch?c các s? ki?n trong trò ch?i v?i hàng tr?m tri?u ng??i dùng ???c m?i mà không c?n lo l?ng v? dung l??ng, thu n?p 125 tri?u s? ki?n m?i phút vào quy trình phân tích c?a mình và x? lý s? t?ng tr??ng c?a kho d? li?u h?n 5 PB m?i tháng.

  PI-Epic-Mobile_Step-4

  Mang ??n tr?i nghi?m trò ch?i t?t nh?t

  B?ng vi?c s? d?ng AWS, Epic Games luôn c?i thi?n tr?i nghi?m c?a ng??i ch?i ??ng th?i cung c?p các trò ch?i và y?u t? trò ch?i m?i l?, thú v?. Công ty có k? ho?ch m? r?ng s? d?ng các d?ch v? AWS trong t??ng lai, bao g?m machine learning và các d?ch v? có trong container.

 • Matson-logo

  Matson s? d?ng AWS ?? ?i?u hành công vi?c giao nh?n và v?n chuy?n hàng toàn c?u

  Tìm hi?u thêm 
  PI-Matson-Mobile_Step-1

  Theo dõi Container th?i gian th?c

  Matson xây d?ng m?t ?ng d?ng di ??ng ch? l?c ?? theo dõi container trên toàn c?u, cho phép khách hàng theo dõi quá trình v?n chuy?n hàng c?a h? theo th?i gian th?c. Các tính n?ng h?u ích khác c?a ?ng d?ng là t??ng tác tìm l?ch tàu, tra b?n ?? c?ng theo v? trí và hình ?nh camera tr?c ti?p quay c?ng.

  PI-Matson-Mobile_Step-2

  Truy c?p t? thi?t b? di ??ng

  T?t c? các thi?t b? di ??ng truy c?p AWS thông qua Amazon API Gateway. API này cho phép các thi?t b? ?i?m cu?i n?m ngoài biên có ?? kh? d?ng cao truy c?p vào các tài nguyên trong ?ám mây riêng ?o có s?n c?a Matson.

  PI-Matson-Mobile_Step-3

  ?i?n toán serverless

  Các ch?c n?ng c?a AWS Lambda ???c thi?t k? b?ng m?u các vi d?ch v? và d?a theo các tình hu?ng kinh doanh d?a trên ?i?u ki?n hàng h?i c? th?, ví d? nh? theo dõi v?n chuy?n và l?ch tàu thuy?n. 

  PI-Matson-Mobile_Step-4

  C?u hình c? s? d? li?u và l?u tr?

  Amazon DynamoDB qu?n lý c?u hình c?ng nh? c?u hình ph?n h?i c?a ng??i dùng và thông báo ph?n h?i c?a ng??i dùng ???c g?i t? các thi?t b? di ??ng. DynamoDB Streams cung c?p thông báo th?i gian th?c t?i ??i ng? ch?m sóc khách hàng c?a Matson. 

  PI-Matson-Mobile_Step-5

  Giám sát d? li?u và c?nh báo

  Các khách hàng c?a Matson trông c?y vào thông tin tình tr?ng tàu thuy?n và thông tin theo dõi container chính xác, c?p nh?t liên t?c sau m?i phút. Ch?c n?ng giám sát và c?nh báo c?a các s? ki?n h? th?ng ???c xây d?ng t? Amazon CloudWatch, Amazon SNS, Amazon SES, AWS Lambda và CloudWatch Logs. 

  PI-Matson-Mobile_Step-6

  ?ng d?ng Serverless End-to-End

  Hi?n t?i Matson có th? cung c?p cho khách hàng ?ng d?ng serverless end-to-end ?? tr? giúp theo dõi ti?n ?? v?n chuy?n hàng và ?ng d?ng này không có c? s? h? t?ng ?? duy trì.

 • LN_NewLogo_NoFanMan_RedBorder_R

  Live Nation Entertainment ??i m?i nhanh h?n, gi?m chi phí và c?i thi?n tính kh? d?ng c?a ?ng d?ng b?ng AWS

  Tìm hi?u thêm 
  Live-Nation-Mobile_Step_01

  Tìm ki?m tr?i nghi?m khách hàng t?t h?n

  Live Nation là công ty hàng ??u th? gi?i v? gi?i trí tr?c ti?p, s?n xu?t các bu?i hòa nh?c, bán vé và k?t n?i các th??ng hi?u v?i âm nh?c. Vào n?m 2016, Live Nation tuyên b? h? ?ã chuy?n c? s? h? t?ng CNTT toàn c?u c?a mình sang AWS trong n? l?c mang l?i tr?i nghi?m t?t h?n cho khách hàng.

  Live-Nation-Mobile_Step_02

  D? dàng di chuy?n

  Công ty ?ã chuy?n 118 ?ng d?ng và 668 máy ch? sang AWS trong vòng 17 tháng mà không c?n thêm s? l??ng ho?c ngân sách.

  Live-Nation-Mobile_Step_03

  L?i ích thay ??i doanh nghi?p

  B?ng cách chuy?n sang AWS, Live Nation ?ã chuy?n t? x? lý s? c? ph?n c?ng sang cung c?p các ý t??ng sáng t?o ?? ph?c v? khách hàng t?t h?n. K? t? khi tri?n khai, Live Nation ?ã gi?m 58% t?ng chi phí s? h?u, ???c h? tr? g?p 10 l?n so v?i nhi?u d? án có cùng ??i ng? nhân viên và ch?ng ki?n s? c?i thi?n 99% v? tính kh? d?ng c?a ?ng d?ng.

AWSMP_logo_new-RGB

Tìm ki?m. Mua s?m. Tri?n khai.

Tìm hi?u thêm 

???c xây d?ng ?? ?áp ?ng nh?ng yêu c?u kh?t khe nh?t

icon-security

B?o m?t

icon-compliant

Tuân th?

icon-hybrid

Lai

icon-scalable

Có kh? n?ng m? r?ng

Tìm hi?u cách khách hàng c?a chúng tôi xây d?ng trên AWS

M?ng l??i các khu v?c AWS trên toàn c?u

WLMap
50x50_orange

Khu v?c và s? l??ng vùng s?n sàng

Mi?n ?ông Hoa K?
B?c Virginia (6), Ohio (3)

Mi?n Tây Hoa K?
Phía B?c California (3), Oregon (4)

Châu Á Thái Bình D??ng
Mumbai (3), Seoul (4), Singapore (3), Sydney (3), Tokyo (4), Osaka-Local (1), ??c khu hành chính Hong Kong (3)

Canada
Mi?n Trung (3)

Nam M?
São Paulo (3)

Trung Qu?c ??i l?c
B?c Kinh (3), Ninh H? (2)

Châu Âu
Frankfurt (3), Ireland (3), London (3), Milan (3), Paris (3), Stockholm (3)

GovCloud (US)
Mi?n ?ông Hoa K? (3), Mi?n Tây Hoa K? (3)

Trung ?ông
Bahrain (3)

Châu Phi
Cape Town (3)

50x50_teal

Khu v?c m?i (S?p tri?n khai)

Indonesia

Osaka

Tây Ban Nha

WavelengthZones

Vùng Wavelength

Mi?n ?ông Hoa K?
B?c Virginia
 
Mi?n Tây Hoa K?
Oregon
Tìm hi?u thêm