Ürünlerimizi Ke?fedin

Makine Ö?renimi

Mü?terilerimiz ?çin ?novasyonu Kolayla?t?r?yoruz

 • Logo_FICO

  FICO; Daha H?zl? Yenilik Yapmak, Maliyetleri Dü?ürmek ve Global Eri?imi Geni?letmek için AWS’yi Kullan?yor

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  Powering-Innovation-FICO_Step1

  Buluta Büyük Oynama

  Y?llar boyunca FICO, h?zl? çözüm geli?tirme ve bu çözümleri pazara sunma çevikli?inden yoksundu. Yeni ürünlerin olu?turulmas? ve teslim edilmesi bazen y?llar al?yordu. Yaz?l?m? daha verimli bir ?ekilde uygulamaya odaklanmaya çal??an FICO, yüzünü AWS’ye çevirdi.

  Powering-Innovation-FICO_Step2

  Yüksek Finansal Skorlar Elde Etme

  FICO, yerle?ik güvenli?i nedeniyle AWS’yi k?smen bulut sa?lay?c?s? olarak seçti. AWS ayr?ca, FICO’nun giderek karma??kla?an mevzuat ve uyumluluk gereksinimlerinde yön belirlemesine yard?mc? olmak için gerekli deneyimi de sundu.

  Powering-Innovation-FICO_Step3

  ?novasyona Yat?r?m

  FICO, AWS’yi kullanarak çözümleri haftalar yerine birkaç saat içinde sunabilmektedir. FICO geli?tiricilerinin art?k sunucular? sa?lamak ve yönetmek yerine ürün olu?turmak ve geli?tirmek için daha fazla zaman? var.

 • Peloton_Logo

  Peloton, AWS’yi Kullanarak Ba?l? Evde Fitness Toplulu?una Güç Kat?yor

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  Peloton-Mobile_Step_01

  Evde Fitness’ta Dönü?üm

  Peloton, 2012 y?l?nda be? ki?ilik bir ekip taraf?ndan kuruldu ve 2013 y?l?nda Kickstarter'a giri? yapt?. ?irket adeta AWS'de do?du ve 2014 y?l?nda ilk bisikletini teslim etti. Peloton yedi y?l içinde toplam olarak yüz milyonlarca sanal mil pedal çeviren 1,4 milyondan fazla üyeye ula?t?.

  Peloton-Mobile_Step_02

  Ölçekli Olarak Topluluklar? Güçlendirme

  Peloton, canl? ve iste?e ba?l? fitness s?n?flar?nda skor tablosunu güçlendirmek için AWS'yi kullan?yor ve bu da 1,4 milyondan fazla üyeye evlerinden birlikte bisiklet süren toplulu?a yönelik özelle?tirilebilir sürücü verileri sunmak için yüksek esneklik, dü?ük gecikme süresi ve gerçek zamanl? i?leme gerektirmektedir.

  Peloton-Mobile_Step_03

  Üyelere Daha ?yi Hizmet Vermek için Yeni Özelliklerin Sunulmas?

  Peloton, AWS’yi kullanarak ev tabanl? toplu fitness’?n e?siz deneyimini geli?tirmek için yeni özellikleri h?zl? bir ?ekilde test edebilir ve ba?latabilir.

 • Zillow_Logo final

  Zillow, AWS Kullanarak Gayrimenkulu Dönü?türür

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  Zillow_PoweringInnovation_Step_01

  H?z ve Ölçeklendirme için Artan Talep

  Zillow emlak de?eri arac? Zestimate’i neredeyse 15 y?l önce olu?turdu?unda çe?itli verileri i?lemek için ?irket içi bir makine ö?renimi çerçevesi geli?tirmek zorundayd?. Fakat, popülaritesi ve karma??kl??? artt?kça Zillow, Zestimate’lerini ülke çap?nda 100 milyondan fazla eve ula?t?rmak için daha iyi bir yola gereksinim duydu.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_02

  Daha H?zl?, Daha Dinamik Emlak De?erleri

  Zillow, Zestimate çerçevesini AWS’ye ta??yarak emlak de?erlerini gerçek zamana yak?n bir ?ekilde ula?t?rmas? için bu çerçeveye h?z ve ölçek kazand?rd?. Daha dinamik de?erler hem her evin özgün özelliklerini hem de yerel konut pazar?nda neler oldu?unu daha iyi yans?t?r, böylece mü?teriler sat?n alma veya satma sürecinde en güncel verilere sahip olur.

  Zillow_PoweringInnovation_Step_03

  Pazar?n H?z?nda Mü?terilere Ula?mak

  S?cak konut pazarlar?nda emlaklar sadece günler içerisinde giri?ten teklife gidebilir. Zillow, her ay h?zla ve güvenle yüz milyonlarca e-posta göndermek amac?yla AWS teknolojilerini altyap?s?na yerle?tirerek mü?terileri en güncel giri?lerden, ev durumlar?ndan ve daha fazlas?ndan haberdar etti.

 • GE-Logo

  AWS Üzerinde Makine Ö?renimi, GE Healthcare'in Kritik Durumlar? Daha H?zl? Tespit Etmesine Yard?mc? Oluyor

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  GE_PoweringInnovation_Step_01

  ?nsanlar?n Ya?am Ko?ullar?n? ?yile?tirme Görevi

  *510(k), ABD G?da ve ?laç Dairesi'nde onay beklemektedir. Amerika Birle?ik Devletleri'nde sat??ta de?ildir.

  GE_PoweringInnovation_Step_02

  Makine Ö?renimi Sayesinde Daha ?yi Sa?l?k Hizmetleri

  GE Healthcare, AWS ve Amazon SageMaker ile verileri al?yor, bunlar? mevzuatlara uygun bir ?ekilde sakl?yor, ekiplerin tedavi a?amas?nda birlikte çal??malar?n? ve makine ö?renimi algoritmalar? geli?tirmelerini sa?l?yor.

  GE_PoweringInnovation_Step_03

  Daha ?yi ve Daha H?zl? Modeller

  GE Healthcare, önceden günler süren makine ö?renimi modellerini e?itme sürecini art?k saatler içinde tamamlayarak modelleri daha h?zl? da??tabiliyor ve bu sayede hasta bak?m süreçlerini sürekli geli?tirebiliyor.

 • PI-Epic_Logo_Final
  Epic Games, Dünya Çap?nda Üne Sahip Fortnite Oyunu için AWS’yi Kullan?yor
  Epic Games’in Fortnite’? dünya genelinde 200 milyondan fazla oyuncuyla bulu?turmak için AWS’den nas?l faydaland???n? ö?renin.
  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  PI-Epic-Mobile_Step-1

  Bulutta Bir Temel Olu?turma

  AWS’yi kullanmaya 2012 y?l?nda ba?lam?? olan Epic Games art?k tüm birimleriyle AWS Cloud üzerinde çal???yor ve dünya çap?ndaki oyun sunucusu filosunu, arka uç platformu sistemlerini, veritabanlar?n?, web sitelerini, analiz i?lem hatt?n? ve i?leme sistemlerini AWS üzerinde çal??t?r?yor.

  PI-Epic-Mobile_Step-2

  H?zl? Gelen ?öhret

  Epic Games, 2017 y?l?nda farkl? platformlarda oynanabilen çok oyunculu Fortnite oyununu piyasaya sürdü ve oyun, çok k?sa sürede çok büyük bir ba?ar? elde etti. Fortnite’?n kullan?c? say?s? ilk y?lda 100 kattan fazla artarak dünya çap?nda 200 milyon oyuncuya ula?t?.

  PI-Epic-Mobile_Step-3

  Ölçeklendirme S?n?rlar?n? Zorlama

  AWS, Fortnite’?n ba?ar?s?n?n mimarlar?ndan biri. Epic Games, AWS’yi kullanarak kapasite konusunda endi?elenmeden yüz milyonlarca davetli kullan?c?n?n kat?ld??? oyun içi etkinlikler düzenliyor, analiz i?lem hatt?na dakikada 125 milyon etkinlik al?yor ve ayl?k 5 PB üzerinde büyüme gösteren veri ambar?n? kontrol alt?nda tutabiliyor.

  PI-Epic-Mobile_Step-4

  En ?yi Oyun Deneyimini Sunma

  Epic Games, AWS’yi kullanarak oyuncular?n?n ya?ad??? deneyimi sürekli geli?tirmenin yan? s?ra yeni, heyecanl? oyunlar ve oyun bile?enleri sunuyor. ?irket, kulland??? AWS hizmetlerine ileride makine ö?renimi ve container’l? hizmetleri de dahil etmeyi dü?ünüyor.

 • Matson-logo

  Matson, Küresel Nakliyat ve Lojistik ??lerini AWS Üzerinde Yürütüyor

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  PI-Matson-Mobile_Step-1

  Gerçek Zamanl? Konteyner ?zleme

  Matson, küresel konteyner izleme altyap?s? için mü?terilerin kargo gönderimlerini gerçek zamanl? olarak izlemesine imkan tan?yan iddial? bir mobil uygulama olu?turdu. Uygulamadaki di?er kullan??l? özellikler aras?nda etkile?imli gemi zamanlama aramas?, konum tabanl? liman harita aramalar? ve canl? kap? kameras? ak??lar? yer al?yor.

  PI-Matson-Mobile_Step-2

  Mobil Cihaz Eri?imi

  Tüm mobil cihazlar AWS'ye Amazon API Gateway arac?l???yla eri?iyor. Bu sayede, Matson'?n mevcut sanal özel bulutlar? içindeki kaynaklara eri?im için yüksek oranda eri?ilebilir, uçta bulunan uç noktalar sa?l?yor.

  PI-Matson-Mobile_Step-3

  Sunucusuz Bili?im

  AWS Lambda i?levleri mikro hizmetler deseni kullan?larak tasarlanm?? ve belirli okyanus tabanl? i?letme ba?lamlar?na (nakliye izleme ve gemi zamanlamalar? gibi) göre modellenmi?tir. 

  PI-Matson-Mobile_Step-4

  Veritaban? Yap?land?rma ve Depolama

  Amazon DynamoDB hem yap?land?rmay? hem de kullan?c? geri bildirimi yap?land?rmas?n? ve mobil cihazlardan gönderilen geri bildirimlere ili?kin bildirimleri yönetir. DynamoDB Streams, Matson'?n mü?teri hizmetleri tak?m?na gerçek zamanl? bildirimler sa?l?yor. 

  PI-Matson-Mobile_Step-5

  Veri ?zleme ve Uyar?lar

  Matson mü?terileri, dakika dakika sunulan do?ru konteyner izleme ve gemi durumu bilgilerinden yararlan?yor. Sistem olaylar?n?n izlenmesi ve uyar?lar?n sa?lanmas?, Amazon CloudWatch, Amazon SNS, Amazon SES, AWS Lambda ve CloudWatch Logs kullan?m? sayesinde mümkün oluyor. 

  PI-Matson-Mobile_Step-6

  Uçtan Uca Sunucusuz Uygulama

  Matson art?k bak?m gerektiren bir altyap? olmaks?z?n mü?terilerin gönderilerini izleyebilmesine yard?mc? olan uçtan uca bir sunucusuz uygulama sunabiliyor.

 • LN_NewLogo_NoFanMan_RedBorder_R

  Live Nation Entertainment, AWS’yi Kullanarak Daha H?zl? ?novasyon Yapmakta, Maliyetleri Azaltmakta ve Uygulama Kullan?labilirli?ini Art?rmakta

  Daha Fazla Bilgi Edinin 
  Live-Nation-Mobile_Step_01

  Daha ?yi Mü?teri Deneyimi Aray???

  Live Nation, konserler organize eden, bilet satan ve markalarla müzi?i bulu?turan dünya lideri canl? e?lence ?irketidir. Live Nation, 2016 y?l?nda mü?terilerine daha iyi deneyimler sunmak için global BT altyap?s?n? AWS'ye ta??d???n? duyurdu.

  Live-Nation-Mobile_Step_02

  Kolay Geçi?

  ?irket, ekstra personel ve bütçe ay?rmadan 17 ay içinde 118 uygulamay? ve 668 sunucuyu AWS'ye ta??d?.

  Live-Nation-Mobile_Step_03

  ??te Devrim Yaratan Avantajlar

  Live Nation, AWS'ye geçi? yaparak sorun giderme donan?m?n? b?rak?p mü?terilerine daha iyi hizmet veren yenilikçi fikirler sunmaya ba?lad?. Geçi?ten bu yana, Live Nation, toplam sahip olma maliyetinde yüzde 58 azalma sa?lad?, ayn? say?da personelle 10 kat daha fazla projeyi destekledi ve uygulama kullan?labilirli?inde %99 iyile?me ya?ad?.

AWSMP_logo_new-RGB

Bulun. Sat?n al?n. Da??t?n.

Daha Fazla Bilgi Edinin 

En Zorlu Gereksinimler için Tasarland?

icon-security

Güvenli

icon-compliant

Uyumlu

icon-hybrid

Hibrit

icon-scalable

Ölçeklenebilir

Mü?terilerimizin AWS'de Nas?l Olu?turdu?unu Ö?renin

AWS Bölgeleri Küresel A??

WLMap
50x50_orange

Bölgeler ve Eri?ilebilirlik Alanlar?n?n Say?s?

ABD Do?u
K. Virginia (6), Ohio (3)

ABD Bat?
K. California (3), Oregon (4)

Asya Pasifik
Mumbai (3), Seul (4), Singapur (3), Sidney (3), Tokyo (4), Osaka-Yerel (1), Hong Kong Ö?B (3)

Kanada
Orta (3)

Güney Amerika
Sao Paulo (3)

Çin Anakaras?
Pekin (2), Ningxia (3)

Avrupa
Frankfurt (3), ?rlanda (3), Londra (3), Milan (3), Paris (3), Stockholm (3)

GovCloud (ABD)
ABD Do?u (3), ABD Bat? (3)

Orta Do?u
Bahreyn (3)

Afrika
Cape Town (3)

50x50_teal

Yeni Bölgeler (Yak?nda Eklenecek)

Endonezya

Osaka

?spanya

WavelengthZones

Wavelength Alanlar?

ABD Do?u
K. Virginia
 
ABD Bat?
Oregon
Daha Fazla Bilgi Edinin